Informacja o RODO

Informacja o RODO

Informacja o danych osobowych, ich przetwarzaniu i prawach w zakresie prywatności

Co to jest RODO?

„RODO”, zwane także „Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych” lub „GDPR” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

Co to są "dane osobowe"?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do danych tych należy oczywiście imię i nazwisko, ale także np. adres zamieszkania, adres e-mail, identyfikator internetowy czy numer identyfikacyjny.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Dane osobowe zbieramy zgodnie z zasadą "ograniczenia celu", zbierając je tylko w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zakres naszej działalności jest jasno sprecyzowany, a Twoje dane są nam potrzebne jedynie do realizacji usług, które oferujemy.

Jak zbieramy dane osobowe?

Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy zapoznajesz się z naszą ofertą (np. oglądając stronę internetową), kontaktujesz się z nami (np. wypełniając formularz kontaktowy) lub zawierasz umowę na nasze usługi (podając konieczne dane). Dane osobowe mogą być też zapisywane np. w plikach cookies, które instalują się na urządzeniach, z których korzystasz (np. komputerach). Nie zbieramy danych osobowych bez Twojej wiedzy i dobrowolnej zgody. Dysponujemy tylko danymi, które nam dobrowolnie i świadomie udzieliłeś.

Ile danych osobowych zbieramy?

Dane osobowe zbieramy zgodnie z zasadą "minimalizacji danych", czyli tylko adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Do kontaktu z Tobą potrzebujemy np. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, ale do realizacji umowy będziemy potrzebowali znać także Twój adres, numer identyfikacyjny czy numer konta bankowego.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Niektóre Twoje dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom w związku z realizacją naszych usług (na podstawie umów zawartych między nami a tymi podmiotami). Chodzi przede wszystkim o naszych pracowników i współpracowników, wykonawców i podwykonawców (np. wykonawców form), dostawców (np. mieszanek gumowych) itp. Twoje dane pozna także np. nasza księgowa. W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe możemy być zmuszeni przekazać organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania) w ramach wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Jak chronimy dane osobowe?

Zgodnie z zasadą "integralności i poufności", dane osobowe przechowujemy i przetwarzając w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne (np. chroniąc dokumenty kradzieżą, zabezpieczając komputery przed włamaniem) jak i organizacyjne (np. szkoląc naszych pracowników).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z zasadą "ograniczenia przechowywania", czyli przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Czas ten obejmuje także zabezpieczenie wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego), czy ewentualnego terminu przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych

Co oznacza "przetwarzanie danych"?

„Przetwarzanie” oznacza operacje wykonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu świadczenia oferowanych przez nas usług. Zakres naszych usług jest jasno określony i możesz go sprawdzić w CEIDG. Z naszą ofertą możesz się zapoznać na naszej stronie internetowej: argum.pl/oferta

Kto zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych?

Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych ustala administrator. Administratorem danych jest ARGUM Przedsiębiorstwo Produkcyjne, ul. Leszczynowa 12, 05-802 Pruszków. Z administratorem możesz skontaktować się przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: argum.pl/kontakt

Twoje prawa

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo do informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli tak jest, to masz prawo dostępu do nich. Na Twoje żądanie przedstawimy zestawienie danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Sprostowanie danych osobowych

Masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia (w zakresie zgodnym z celami przetwarzania). Na Twoje żądanie poprawimy lub uzupełnimy wskazane przez Ciebie dane osobowe.

Usunięcie danych osobowych

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane osobowe. Możesz także żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wtedy usuniemy jedynie wskazane przez Ciebie dane.

Przeniesienie danych osobowych

Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (nadającym się do odczytu maszynowego) i przekazania ich innemu podmiotowi.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: argum.pl/kontakt